Navigation

Nedozvoljene aktivnosti stranaka i funkcionera

Javni funkcioner mora da zastupa javni interes. Javni funkcioneri ne mogu da zloupotrebljavaju javnu funkciju koju obavljaju za stranačke interese niti da koriste javne resurse i sredstva iz budžeta institucije za realizaciju nekih stranačkih aktivnosti. Zato je važno da, ukoliko ovakvih slučajeva ima, da budu prijavljeni Agenciji za borbu protiv korupcije. Ukoliko primetite neku od sledećih aktivnosti, putem ove aplikacije želimo da Vam pomognemo da brzo i lako te slučajeve prijavite Agenciji koja je nadležna da pokreće postupke i utvrdi da li je prekršen zakon i da izrekne određenje kazne.

Šta nije dozvoljeno (ove slučajeve možete prijaviti Agenciji za borbu protiv korupcije):

Zloupotreba javnih resursa

To su slučajevi u kojima javni funkcioner (poput odbornika, ministra, predsednika opštine, direktora javnog preduzeća…) koristi javne resurse (npr. vozila, prostorije, službene telefone, e-mail adrese, druge zaposlene itd.) za promociju političke stranaka. Primer: predsednik opštine službenim automobilom odlazi na stranački miting.

Funkcionerska kampanja

To su slučajevi u kojima javni funkcioner koristi skupove koji se organizuju povodom rada/rezultata/aktivnosti institucije/državnog organa (npr. otvaranje igrališta, bolnica, puteva, susrete sa drugim međunarodnim zvaničnicima, konferencije, okrugle stolove itd.) i druge susrete koje ima u svojstvu funkcionera da bi promovisao stavove određene stranke i poziva prisutne da glasaju za tu stranku. Tom prilikom taj javni funkcioner ne naglašava sagovornicima i javnosti da li iznosi stav organa u kojem vrši javnu funkciju ili stav političke stranke, odnosno političkog subjekta.

Nedozvoljene aktivnosti političkih subjekata

Ovo se odnosi na političke stranke, grupe građana ili izborne liste. Stranke, po zakonu, ne smeju da organizuju, niti da troše novac iz budžeta na humanitarne aktivnosti. Ove aktivnosti odnose se na slučajeve kada akteri koriste sredstva iz budžeta (opštinskog, gradskog, republičkog…) radi npr. organizovanja besplatnih lekarskih pregleda, izleta za penzionere, pozorišnih predstava, muzičkih koncerata, deljenja humanitarne pomoći kao i drugih aktivnosti koje ne predstavljaju zakonom dozvoljen trošak političke aktivnosti u toku izborne kampanje.

Nedozvoljeno finansiranje političkih subjekata

Ovo se odnosi na političke stranke, grupe građana ili izborne liste. To su slučajevi kada Stranke, grupe građana i izborne liste dobijaju sredstva ili bilo kakve usluge u robi, prostoru, materijalu, tehnici, vozilima od strane javnih institucija (javnih preduzeća, privrednih društava sa državnim kapitalom...) za finansiranje partijskih aktivnosti a to nije dozvoljeno.


Ako primetite neki od ovih slučajeva, prijavu treba da podnesete Agenciji za borbu protiv korupcije. Prijavu koju svojeručno potpišete možete:

  1. poslati poštom na adresu Agencije za borbu protiv korupcije Carice Milice 1, 11000 Beograd
  2. lično predati u Agenciji za borbu protiv korupcije na adresi Carice Milice 1, 11000 Beograd
  3. poslati elektronskim putem na e-mail adresu [email protected]. Napomena: Ako prijavu šaljete na e-mail adresu Agencije, morate je potpisati sopstevnim elektronskim potpisom kako bi bila validna.

CRTA ne čuva Vaše lične podatke. U cilju statističke obrade, čuvaju se jedino podaci koji se odnose na naziv političkog subjekta/funkcionera na kojeg se prijava odnosi kao i tip prijave (prekršaja/nepravilnosti) koji se podnosi.

Popunite prijavu ( do sada preuzeto: )

Čime je izvršena sledeća povreda: (izaberite jednu od nepravilnosti koje prijavljujete)

Preuzmite prijavu