Nedozvoljene aktivnosti stranaka i funkcionera

Javni funkcioner mora da zastupa javni interes. Javni funkcioneri ne mogu da zloupotrebljavaju javnu funkciju koju obavljaju za stranačke interese niti da koriste javne resurse i sredstva iz budžeta institucije za realizaciju nekih stranačkih aktivnosti. Zato je važno da, ukoliko ovakvih slučajeva ima, da budu prijavljeni Agenciji za borbu protiv korupcije. Ukoliko primetite neku od sledećih aktivnosti, putem ove aplikacije želimo da Vam pomognemo da brzo i lako te slučajeve prijaviteAgenciji koja je nadležna da pokreće postupke i utvrdi da li je prekršen zakon i da izrekne određenje kazne.

Šta nije dozvoljeno
Ove slučajeve možete prijaviti Agenciji za borbu protiv korupcije:

Funkcionerska kampanja

To su slučajevi u kojima javni funkcioner koristi skupove koji se organizuju povodom rada/rezultata/aktivnosti institucije/državnog organa (npr. otvaranje igrališta, bolnica, puteva, susrete sa drugim međunarodnim zvaničnicima, konferencije, okrugle stolove itd.) i druge susrete koje ima u svojstvu funkcionera da bi promovisao stavove određene stranke i poziva prisutne da glasaju za tu stranku. Tom prilikom taj javni funkcioner ne naglašava sagovornicima i javnosti da li iznosi stav organa u kojem vrši javnu funkciju ili stav političke stranke, odnosno političkog subjekta.

Zloupotreba javnih resursa

To su slučajevi u kojima javni funkcioner (poput odbornika, ministra, predsednika opštine, direktora javnog preduzeća...) koristi javne resurse (npr. vozila, prostorije, službene telefone, e-mail adrese, druge zaposlene itd.) za promociju političkihstranaka, pod čime se posebno podrazumeva korišćenje javnih resursa u svrhu javnog predstavljanja učesnika u izborima i njihovih izbornih programa, pozivanja birača da za njih glasaju na izborima, odnosno da bojkotuju izbore, kao i korišćenje javnih resursa za druge vidove političkih aktivnosti, kao što su rad sa biračima i članstvom, organizovanje i održavanje skupova i promocija, izrada i podela reklamnog materijala, brošura, lifleta i publikacija, političko oglašavanje, istraživanjejavnog mnjenja, medijske, marketinške i konsultantske usluge i sprovođenje obuka za stranačke aktivnosti. Primer: predsednik opštine službenim automobilom odlazi na stranački miting.

Nedozvoljene aktivnosti političkih subjekata

Ovo se odnosi na političke stranke, grupe građana ili izborne liste. Stranke, po zakonu, ne smeju da organizuju, niti da troše novac iz budžeta na humanitarne aktivnosti. Ove aktivnosti odnose se na slučajeve kada akteri koriste sredstva iz budžeta (opštinskog, gradskog, republičkog...) radi npr. organizovanja besplatnih lekarskih pregleda, izleta za penzionere, pozorišnih predstava, muzičkih koncerata, deljenja humanitarne pomoći kao i drugih aktivnosti koje ne predstavljaju zakonom dozvoljen trošak političke aktivnosti u toku izborne kampanje.

Nedozvoljeno finansiranje političkih subjekata

Ovo se odnosi na političke stranke, koalicije političkih stranaka ili grupe građana ili. To su slučajevi kada stranke, koalicije političkih stranaka ili grupe građana koje u toku izborne kampanje koriste javne resurse uključujući službene prostorije, vozila, veb-sajtove inventar državnih, pokrajinskih i lokalnih organa ili kada dobijaju sredstva ili bilo kakve usluge u robi, prostoru, materijalu, tehnici, vozilima od strane javnih institucija (javnih preduzeća, privrednih društava sa državnim kapitalom...) zafinansiranje partijskih aktivnosti a to nije dozvoljeno.


Rokovi za postupanje Agencije za borbu protiv korupcije u toku izborne kampanje

Agencija je dužna da odluči po prijavi koja se odnosi na povredu Zakona o finansiranju političkih aktivnosti u izbornoj kampanji, u roku od pet dana od dana prijema potvrde da je politički subjekt obavešten o prijavi, odnosno ako su traženi podaci, nakon isteka roka za dostavu podataka. Takođe, Agencija je dužna da to rešenje objavi na svom veb-sajtu u roku od 24 časa od donošenja.

Kako se podnosi prigovor

  1. Poslati poštom na adresu Agencije za borbu protiv korupcije Carice Milice 1, 11000 Beograd
  2. Lično predati u Agenciji za borbu protiv korupcije na adresi Carice Milice 1, 11000 Beograd
  3. poslati elektronskim putem na e-mail adresu [email protected].
    Napomena: Ako prijavu šaljete na e-mail adresu Agencije, morate je potpisati sopstevnim elektronskim potpisom kako bi bila validna.

Napomena

CRTA ne prikuplja i ne obrađuje lične podatke koje ste uneli u formu za prigovor.

Popunite
prijavu

Preuzeto
*Budite što precizniji prilikom određivanja mesta nepravilnosti- Npr. U Beogradu u Ulici Jurija Gagarina ili U Beogradu u Čuburskom parku
*Upišite što više informacije u vezi sa događajem, odgovorite na pitanja Ko? Gde? Kako? Zašto? U čemu se sastoji nepravilnost/zloupotreba? Koji resursi/funkcije su zloupotrebljeni? Zašto smatrate da je povređen zakon?

Čime je izvršena
sledeća nepravilnost

IZABRATI SAMO JEDNU NEPRAVILNOST OD PONUĐENIH

PREUZMI KAO PDF